Genux forretningsbetingelser

Generelle vilkår og betingelser

Herværende Generelle vilkår og betingelser relaterer sig til de ydelser, der tilbydes af Genux Executive, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Ved at indgå en individuel aftale med Genux Executive om brug af deres ydelser accepterer Kunden Genux Executives Generelle vilkår og betingelser. Kundens egne generelle vilkår og betingelser, hvis nogen, gælder ikke for aftalen. Genux Executives Generelle vilkår og betingelser udgør en integreret del af Parternes samlede aftale.


1. Ydelser og ophavsrettigheder

Genux Executive leverer Search & Recruitment, Leadership, Assessment og Outplacement ydelser, som aftalt skriftligt individuelt mellem Genux Executive og Kunden.

Genux Executive ejer alle rettigheder til de resultater og materialer, der skabes under en specifik aktivitet, som en del af de leverede ydelser. Kunden tildeles en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig brugsret til nævnte resultater og materialer.

 

2. Honorar og fakturering
Alle honorarer skal aftales skriftligt, inden forberedelsen af den relevante aktivitet påbegyndes, og der udstedes faktura ved aktivitetens start.

Rejser i Danmark faktureres som følger: Ingen transportomkostninger ved transport inden for hovedstadsområdet. Betaling pr. tilbagelagt kilometer efter Statens takster for transport på Sjælland samt en halv konsulentdag for rejser ud over Sjælland. Øvrige rejseudgifter (kost, ophold mv.) faktureres til kostpris.

Rejser uden for Danmark faktureres som følger: En halv konsulentdag for rejser i Europa og en hel konsulentdag for rejser uden for Europa. Alle flyvninger – Economy-flyvninger i Europa og Business-flyvninger uden for Europa – og andre rejseudgifter (mad, overnatning etc.) faktureres til kostpris.

Vores betalingsbetingelser er 14 kalenderdage fra fakturadato.

Ved forsinket betaling har Genux Executive ret til at pålægge renter af det udestående beløb og opkræve et administrationsgebyr på DKK 1000 plus andre gebyrer i henhold til den danske rentelovs regler. I tilfælde af forsinket betaling er Genux Executive berettiget til at stoppe opgaven, indtil fuld betaling er sket. Forsinket betaling betragtes som et væsentligt kontraktbrud.

 

3. Aflysninger
Vi betragter aflysninger som en ubelejlig, men naturlig del af vores forretning. Sene aflysninger vil blive faktureret som følger:

Aflysninger mindre end 1 uge (7 kalenderdage) før en trænings- eller team-aktivitet vil blive faktureret med 50% af det aftalte beløb under hensyntagen til eventuel udskydelse, materialer der ikke er brugt samt ikke afholdte omkostninger.

Afbud mindre end 24 timer før en individuel (coaching) aktivitet faktureres fuldt ud.

 

4. Fortrolighed og databeskyttelse
Alle oplysninger og/eller data, herunder men ikke begrænset til persondata, relateret til en aktivitet eller en ydelse, skal betragtes som fortrolige af begge Parter og Parterne skal sikre, at enhver person under deres respektive myndighed, som har adgang til oplysningerne og/eller dataene, er underlagt en fortrolighedsforpligtelse.

Vi indkøber GDPR-rådgivning, og enhver behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med GDPR og den danske databeskyttelseslov. Ved levering af ydelserne er Genux Executive databehandler og Kunden er dataansvarlig. Genux Executive handler udelukkende på vegne af og i henhold til instruktioner fra Kunden. Genux Executive skal implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til de risici behandlingen udgør, især fra utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der overføres, opbevares eller på anden måde behandles og sikre beskyttelsen af den registreredes rettigheder. Genux Executive skal stille de nødvendige oplysninger til rådighed for Kunden til at påvise overholdelse af forpligtelserne i dette afsnit. Genux Executive skal underrette Kunden uden unødig forsinkelse efter at have fået kendskab til et brud på persondatasikkerheden. Ved ydelsernes ophør skal Genux Executive slette alle personoplysninger, der behandles på vegne af Kunden, men Genux vil opbevare dataene i en opbevaringsperiode svarende til en garanti-periode eller af administrative årsager.

 

5. Begrænsning af ansvar
Ethvert krav relateret til en påstået fejl, udeladelse eller forsinkelse, uanset dets karakter, skal fremsendes af Kunden skriftligt senest 4 uger efter, at den pågældende aktivitet er eller burde have været leveret af Genux Executive. Hvis Kunden undlader at gøre dette, kan Kunden ikke efterfølgende fremsætte et sådant krav og mister retten til at holde Genux Executive ansvarlig for den pågældende fejl, udeladelse eller forsinkelse.

Genux Executives ansvar for fejl, udeladelser eller forsinkelser er under alle omstændigheder begrænset til – efter Genux Executives eget skøn – erstatningsbestemmelsen for den pågældende aktivitet (omlevering), afhjælpning af nævnte aktivitet (afhjælpning) eller at give kunden en forholdsmæssig reduktion – fastsat af Genux Executive – af det beløb, som Kunden har betalt (forholdsmæssigt reduktion).

Som følge heraf, i det omfang det ikke er forbudt i henhold til gældende lov, er Genux Executive ikke ansvarlig for nogle direkte, indirekte, tilfældige, særlige og/eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til skader i forbindelse med tab af fortjeneste, omsætning, goodwill, brug, drift, data eller anden økonomisk fordel, uanset grundlaget for kravet og graden af uagtsomhed fra Genux Executives side, der opstår som følge af eller relateret til Genux Executives ydelser.

Genux Executive er under ingen omstændigheder ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser forårsaget af Kunden eller force majeure. I tilfælde af force majeure er Genux Executive – fritaget for ansvar – berettiget til at udskyde leveringen af de pågældende ydelser, indtil force majeure-forholdene er ophørt eller alternativt annullere aftalen helt eller delvist.

Genux Executives ansvar for ethvert tab eller enhver skade er begrænset til 50% af det beløb, som Kunden rent faktisk har betalt for den aktivitet, som kravet er baseret på.

 

6. Ændringer
Genux Executive har til enhver tid ret til at lave ændringer og tilføjelser til disse Generelle vilkår og betingelser uden forudgående varsel.

 

7. Gældende lov og jurisdiktion
Disse Generelle vilkår og betingelser og den individuelle aftale mellem Genux Executive og Kunden er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov, med undtagelse af FN-salgskonventionen og lovvalgsregler.

Enhver tvist mellem Genux Executive og Kunden, der udspringer af eller i forbindelse med deres aftale, og som ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres endeligt ved voldgift administreret af Det Danske Voldgiftsinstitut i henhold til de til enhver tid gældende Voldgiftsregler vedtaget af Det Danske Voldgiftsinstituts Bestyrelse. Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsmænd. Voldgiftsstedet skal være København, Danmark. Det sprog, der skal anvendes i voldgiftssagen, skal være dansk.

Uanset ovenstående voldgiftsklausul har Genux Executive ret til at indsamle og inddrive eventuelle udestående betalinger fra Kundens side ved de almindelige danske domstole.

 

Sidst opdateret: september 2022

Denne hjemmeside benytter cookies til statistikføring samt forbedring af brugeroplevelsen. Ved at fortsætte på sitet accepterer du brugen af cookies.